Klub Absolwentów UWjest nas coraz więcej

Debata

Cykl debat WIDOKI NA PRZYSZŁOŚĆ 2018/2019

październik 2018 - maj 2019
Dobra 55, s. 3.014 i d. BUW

"Widoki na przyszłość" to cykl debat, w którym eksperci i ekspertki wywodzące się ze środowiska Uniwersytetu Warszawskiego toczą dyskusję o średnio- i długofalowych scenariuszach na przyszłość Polski i świata. "Ludzie UW" prowadzą fascynujące badania o międzynarodowym znaczeniu, tworzą wpływowe firmy oraz instytucje, a także zmieniają otaczającą nas rzeczywistość poprzez działania społeczne i kulturalne. To właśnie oni tworzą przyszłość: Polski, regionu, świata. Prezentując ten ogromny potencjał intelektualny "Widoki na Przyszłość" pragną w wyważony i merytoryczny sposób wpływać na debatę publiczną.

Cykl debat w roku akademickim 2018/2019:​

Moderator: 

Paweł Sulik, dziennikarz radia TOK FM zajmujący się problematyką społeczną i kulturalną. W swoich audycjach dużo miejsca poświęca rewolucji energetycznej, ochronie środowiska i problemom migracji. Autor programu radiowego „Los Polandos” poświęconego obcokrajowcom żyjącym w Polsce. Muzyk. Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UW.

czas: 21 maja 2019 w godzinach 18.00-20.00

miejsce: ul. Dobra 55, sala 3.014, III piętro w budynku Wydziału Neofilologii UW

Paneliści: dr Anna Kalinowska – ekolog, dr nauk przyrodniczych, w latach 1994-2017 dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. Autorka licznych prac naukowych i książek na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju m.in. Ekologia-wybór przyszłości, Ekologia-wybór na nowe stulecie oraz edukacyjnych książek dla dzieci, programów radiowych i telewizyjnych. Pełniła także funkcje w instytucjach państwowych (MŚ, NFOŚiGW) i międzynarodowych (CCMS/NATO), oraz organizacjach ekologicznych, Ekspert  Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), członek Komitetu Doradczego ds. Edukacji i Świadomości Społecznej przy Konwencji o różnorodności biologicznej.

mec. Agata Szafraniuk – prawnik w Programie Bioróżnorodność w Client Earth. Pracowała jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Maciej Władysław Nowicki – ekolog, profesor nauk technicznych, działacz społeczny, w latach 1989–1991 wiceminister ochrony środowiska, w 1991 minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, a w latach 2007–2010 minister środowiska

czas: 16 kwietnia 2019 w godzinach 18.00-20.00

miejsce: ul. Dobra 55, sala 3.014, III piętro w budynku Wydziału Neofilologii UW

Paneliści: Katarzyna Szymielewicz – prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem. Wiceprzewodnicząca European Digital Rights – koalicji 33 organizacji działających na rzecz praw cyfrowych w Europie. Członkini rady Tactical Technology Collective i Amnesty International (Polska). Członkini Rady do Spraw Cyfryzacji (2014-2016). Laureatka Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk. Publikowała m.in. w „The Guardian”, „Polityce”, „Gazecie Wyborczej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, radca prawny, od 1994 r. konwergencji i specjalista mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach nowych mediów, społeczeństwa informacyjnego, interaktywności w komunikacji społecznej, ochronie prywatności i w prawie do informacji, jak również regulacji i deregulacji rynku mediów i telekomunikacji. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Studia Podyplomowe w Instytucie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studia Podyplomowe Ochrona Konkurencji, Własność Przemysłowa i Prawo komputerowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Od 2000 r. właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Kroplewski.com. W latach 2004-2006 dyrektor Departamentu Prawnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W latach 2011-2016 dyrektor Biura Prawnego Telewizji Polskiej SA. Od 2006 r ekspert ds. mediów i nowych technologii Instytutu Sobieskiego. W latach 2006-2011 ekspert Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Sejmowej Kultury i Środków Społecznego Przekazu.

dr. hab Paweł Waszkiewicz – adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW (od 2008). Absolwent kierunków: prawo (2004) i stosowane nauki społeczne (2005) na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie dysertacji pt. Nowe środki prewencji kryminalnej na terenach zurbanizowanych (2008 WPiA UW) a stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. Traktat o dobrej prewencji kryminalnej (2016 WPiA UW).

Laureat licznych nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, m.in. dla Najlepszych Młodych Doktorów „Nowoczesny Uniwersytet”, dwóch nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Royal Mounted Canadian Police, Fundacji Landu Badenii-Wirtembergii, The Edward Barry McDougall Memorial Scholarship, sześciu indywidualnych nagród Rektora UW, Dyplomu CSI.

Wykładowca i profesor wizytujący m.in. University of Ottawa, Rutgers University, University College London, Universidad de Alicante, Teesside University.

Kierował i współrealizował badania dotyczące prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej i wykrywczej, śledztw w sprawach zabójstw, metod inwigilacji, pozasądowego rozwiązywania konfliktów finansowane z grantów polskich (MNiSW, NCN, UW) i zagranicznych (Komisja Europejska, Södertörn University, Foundation for Baltic and East European Studies). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i ok. stu wystąpień konferencyjnych.

czas: 19 marca 2019 w godzinach 18.00-20.00

miejsce: ul. Dobra 55, sala 3.014, III piętro w budynku Wydziału Neofilologii UW

Paneliści: dr Anna Materska-Sosnowska, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, absolwentka tego Instytutu oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2004). Adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych. Sekretarz naukowy Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym (od 2008). Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

prof. UW dr. hab. Ryszard Szarfenberg, pracuje w Instytucie Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (od 1992 r.), kierownik Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej (od 2011 r.), członek Zakładu Teorii i Metodologii Polityki Społecznej. Ekspert Narodowej Strategii Integracji Społecznej (2002-2004), krajowy ekspert European Minimum Income Network (2014, 2017). Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network (od 2010), członek EU Inclusion Startegy Group EAPN, przedstawiciel EAPN Polska w Międzyresortowym Zespole ds. Strategii „Europa 2020” (od 2012 r.), członek Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy RPO (od 2015 r.). Członek rad redakcyjnych kilku serii wydawniczych: Biblioteka Pracownika Socjalnego (1996-2009), Współczesna Polityka Społeczna (2009-2013) oraz kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” (od 2000 r.). Autor wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, polityki publicznej, usług społecznych, ewaluacji, europejskiej i międzynarodowej polityki społecznej, nierówności, ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz pomocy społecznej i spółdzielczości socjalnej. Autor książki „Krytyka i afirmacja polityki społecznej”, za którą otrzymał nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2008 r. 

prof. dr hab. Andrzej Zybała, kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH, redaktor naczelny kwartalnika „Studia z Polityki Publicznej“. Ekspert od polityk publicznych. Ostatnio opublikował książkę  „Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych”. Wcześniej wydał również „Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa” oraz „Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach”.

czas: 19 lutego 2019 w godzinach 18.00-20.00

miejsce: ul. Dobra 55, sala 3.014, III piętro w budynku Wydziału Neofilologii UW

Paneliści: prof. dr hab. Maria Halamska – socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Wsi w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. W latach 1997–2017 prof. EUROREG UW. Prowadzi badania nad rolnictwem rodzinnym w Polsce i na świecie, transformacją postkomunistyczną wsi środkowoeuropejskiej, rozwojem wiejskim i strukturą społeczną wsi. Autorka ponad dwustu publikacji naukowych, także w językach obcych. Ostatnie to Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie (2013) oraz trzy tomy Studiów nad strukturą społeczną wiejskiej Polski (2016, 2017, 2018). Członek Komitetów Redakcyjnych Wsi i Rolnictwa, Zagadnień Ekonomiki Rolnej, Études Rurales oraz Revue d’études comparatives Est-Ouest. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członek-korespondent Académie d’Agriculture de France.

prof. dr hab. Jerzy Wilkin – ekonomista – specjalność naukowa: ekonomia instytucjonalna; teoria wyboru publicznego; ekonomia polityczna; ekonomika rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; teoria i polityka integracji europejskiej.

Autor ponad 300 publikacji, w tym kilkudziesięciu w językach obcych.

Przewodniczący Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (1999–2006); członek Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; przewodniczący Rady Programowej Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Redaktor naczelny kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”.

Wydział Nauk Ekonomicznych UW: prodziekan (1987–90), dziekan (1996–99), kierownik Katedry Ekonomii Politycznej (1996–2014); dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich UW (1990–92); przewodniczący Rady Programowej dwumiesięcznika „Ekonomista”; członek (1990–99) Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE).

Doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku (2011) i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2015), tytuł: Fellow of the European Association of Agricultural Economists (2014). 

Członek korespondent PAN od 2004 roku, członek rzeczywisty PAN od 2013 roku.

prof. em. Andrzej Mencwel – historyk, krytyk literatury i kultury polskiej, antropolog kultury, eseista, publicysta. Współzałożyciel Katedry, następnie Instytutu Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i jego pierwszy, wieloletni dyrektor. Był członkiem komitetów nauk o kulturze i literaturze PAN oraz licznych rad naukowych. Przewodniczył Humanistycznemu Zespołowi Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej, jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, jego pierwszy prezes, a następnie prezes honorowy. Laureat nagród Ministra Edukacji Narodowej, Polskiego PEN-Clubu im. Jana Strzeleckiego (1998), dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” oraz kilkakrotnie do nagród humanistycznych i eseistycznych. Autor i współautor licznych publikacji, książek i podręczników.

czas: 22 stycznia 2019 w godzinach 18.00-21.00

miejsce: Aula w dawnym BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Paneliści: Jerzy Haszczyński (ur. 1966). Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1991 roku dziennikarz „Rzeczpospolitej”. Szef działu zagranicznego w tej gazecie, komentator spraw międzynarodowych, reporter. Był wydawcą i redaktorem założonej przez „Rzeczpospolitą” gazety dla Polaków na Litwie „Słowo Wileńskie”, korespondentem w Berlinie i korespondentem wojennym. Autor zbiorów reportaży „Nie tylko pani Steinbach” (o Niemczech) i „Mój brat obalił dyktatora” (o przemianach w państwach muzułmańskich).

Piotr Kraśko (ur. 1971), teatrolog (absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie) i dziennikarz; w latach 1991-2016 dziennikarz TVP, korespondent TVP w Brukseli, Rzymie, Waszyngtonie, w latach 2012-2016 szef redakcji Wiadomości TVP, od 2016 prezenter TVN; współprowadzący Dzień dobry TVN i TVN24 BiS, gospodarz programu Fakty z zagranicy; laureat „Wiktorów” w kategorii „Najlepszy prezenter” (2008) i „Prezenter telewizyjny” (2013).

Tomasz Wołek (ur. w 1947), absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnik wydarzeń Marca 1968 i Grudnia 1970 w Gdańsku, rejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa od 1972. W PRL-u dziennikarz prasy sportowej („Przegląd Sportowy”, „Piłka Nożna”), katolickiej („Więź”, „Tygodnik Powszechny”, od 1984 „Królowa Apostołów”) i bezdebitowej („Bratniak”, „Głos”, „Puls”). Za kontakty z opozycją wyrzucony z TVP w 1977 (ponad dwuletnie bezrobocie). Działacz Ruchu Młodej Polski, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu 1980, w 1981 szef Biura Informacji Prasowej Solidarności w Warszawie. W stanie wojennym działalność podziemna. Założyciel i redaktor „Solidarności Narodu” i „Polityki Polskiej”, sekretarz Klubu Myśli Politycznej „Dziekania”. Po roku 1989 redaktor naczelny „Życia Warszawy” i „Życia”, komentator radiowy (od 16 lat radia TOK FM) i telewizyjny, publicysta m. in. „Polityki” i „Gazety Wyborczej”, uczestnik pierwszej debaty prezydenckiej (Wałęsa – Kwaśniewski) w TVP w 1995.

czas: 11 grudnia 2018 w godzinach 18.00-20.00

miejsce: ul. Dobra 55, sala 3.014, III piętro

Paneliści: prof. dr hab. Andrzej Elżanowski – zoolog i bioetyk, wykłada na Wydziale Artes Liberales UW. Autor licznych, szeroko cytowanych (h-indeks 24) prac naukowych. Przez 16 lat pracował w USA i RFN, m.in. jako stypendysta Smithsonian Institution i US National Research Council. Członek ZG Polskiego Towarzystwa Etycznego. Od dwudziestu lat działa na rzecz poprawy losu zwierząt. Jako członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach (1999-2003) spowodował wprowadzenie w Polsce skali inwazyjności doświadczeń i przyczynił się do zmian Ustawy o ochronie zwierząt (m.in. usunięcia wyjątku dopuszczającego ubój bez ogłuszania). Kierował kampanią, która doprowadziła do przyjęcia postępowej Ustawy o doświadczeniach na zwierzętach z 2005 r. i przyczynił się do ulepszenia projektu obowiązującej Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych z 2015 r. Był wiodącym współautorem wyjściowego projektu ostatniej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt (z 2010 r.) i architektem kampanii (2012-2014) przeciwko ubojowi rytualnemu. Wspiera autorytetem i wiedzą działania przeciwko okrucieństwu wobec zwierząt i ich przemysłowej eksploatacji. Od 1983 wegetarianin, od 2013 weganin.

Karolina Kuszlewicz – adwokatka, ekspertka w zakresie prawnej ochrony zwierząt i przyrody. Członkini Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Rzeczniczka ds. ochrony zwierząt w Polskim Towarzystwie Etycznym. Autorka publikacji z zakresu prawnej ochrony zwierząt oraz bloga poświęconego edukacji prawnej „W imieniu zwierząt i przyrody – głosem adwokata”. Szczególnie związana z problematyką ochrony karpi przed niehumanitarnym traktowaniem i walką przed Sądem Najwyższym o uznanie ich ochrony prawnej. Zajmuje się również doradztwem prawnym w sprawach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zrównoważonego rozwoju. W 2017r. uznana za numer jeden w rankingu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra.

dr n. wet. Tomasz Piasecki – adiunkt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończył studia specjalizacyjne i uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób drobiu i ptaków ozdobnych, chorób zwierząt futerkowych oraz chorób zwierząt nieudomowionych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół patologii, diagnostyki oraz leczenia zwierząt egzotycznych, laboratoryjnych oraz wolnożyjących. Nauczyciel akademicki, wykładowca studiów specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii, założyciel i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Zwierząt Egzotycznych „Mephitis”, autor licznych publikacji, projektów badawczych.

czas: 20 listopada 2018 w godzinach 18.00-20.00

miejsce: ul. Dobra 55, sala 3.014, III piętro  

Paneliści: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska – Wojciechowska – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych i chorób przewodu pokarmowego, specjalista ds. żywienia, współautorka i autorka programów telewizyjnych, artykułów i poradników (np. „Wiem, co jem”), Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, lekarz, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W latach 2005-2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2015-2017 sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, w latach 2017-2018 sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

mec. Monika Duszyńska – specjalizuje się w prawie farmaceutycznym oraz w prawie ochrony zdrowia. Zajmuje się doradztwem na rzecz sektora farmaceutycznego i wyrobów medycznych od 1999 r. Udziela pomocy prawnej przede wszystkim firmom farmaceutycznym oraz firmom z sektora wyrobów medycznych i żywności prozdrowotnej (producentom, ich spółkom zależnym, dystrybutorom), podmiotom leczniczym, jak również funduszom inwestycyjnym (w tym funduszom private equity) oraz innym kancelariom prawnym w sprawach wymagających ekspertyzy z zakresu refundacji, prawa farmaceutycznego i innych podobnych regulacji sektorowych.

czas: 23 października 2018 w godzinach 18.00-20.00

miejsce: ul. Dobra 55, sala 3.014, III piętro 

Paneliści: dr hab. Magdalena Popowska, prof. UW – Dyrektor Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020, pracownik Zakładu Mikrobiologii Stosowanej IM. Założycielka i Prezes Spółki typu spin-off Uniwersytetu Warszawskiego – BACTrem (od 2016 roku). Prowadzi badania z zakresu biotechnologii, mikrobiologii, fizjologii i genetyki bakterii. Autor licznych publikacji, projektów badawczych oraz zgłoszeń patentowych,

Dr med. Paweł Grzesiowski – Doktor nauk medycznych, pediatra, wakcynolog, adiunkt w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie, założyciel i dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji oraz Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych. Wykładowca akademicki od 2001 r.,

Margit Kossobudzka – Dziennikarka naukowa i medyczna, od 15 lat związana z „Gazetą Wyborczą”. Z wykształcenia mikrobiolog środowiskowy, ukończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Najchętniej pisze o profilaktyce, badaniach dotyczących wpływu stylu życia na zdrowie. Współautorka książek „Udar. Poradnik dla pacjentów i ich bliskich” i „Jak dobrze żyć z cukrzycą”.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?