Klub Absolwentów UWłączymy, inspirujemy i angażujemy

FAQ

Poniżej można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działalności Klubu Absolwentów UW. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem kontakt@absolwent.uw.edu.pl.

Zachęcamy również do zapoznania się z aktualnymi Zasadami działalności Klubu Absolwentów UW.

Członkostwo w Klubie Absolwentów UW

Członkiem Klubu Absolwentów UW można zostać po wypełnieniu formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.klubabsolwentow.uw.edu.pl/dolacz/.

Studenci UW kończący studia mają możliwość zapisania się do Klubu, odznaczając odpowiednie pole w obiegówce wypełnianej elektronicznie lub w formie papierowej.

W takim przypadku należy zgłosić ten fakt do Biura Klubu, można zrobić to telefonicznie, e-mailowo lub osobiście (Kontakt).

Tak. Członkiem Klubu Absolwentów UW może zostać absolwent studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.

Tak. Członkiem Klubu Absolwentów UW może zostać absolwent studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych. 

W przypadku zmiany danych osobowych można je zaktualizować na stronie www.klubabsolwentow.uw.edu.pl/dolacz/ .

Tak. Kwestię tę reguluje ust. 9 w dziale III. Zasady członkostwa Zasad Działalności Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, który statuuje:

Absolwent ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie w każdym czasie po uprzednim powiadomieniu o tym Biuro drogą mailową, pocztową lub osobiście. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą skutecznego złożenia przez absolwenta oświadczenia o rezygnacji.

W takim przypadku należy zgłosić ten fakt do Biura Klubu, można zrobić to telefonicznie, e-mailowo lub osobiście (Kontakt).

Tak. Wydarzenia organizowane przez Klub Absolwentów UW mają zwykle charakter otwarty (debaty, koncerty, pikniki itp.). Na wydarzenia, w których może uczestniczyć wyłącznie członek Klubu (i jego najbliższa rodzina) obowiązuje zaproszenie lub rejestracja.

Tak. W takim przypadku należy zgłosić się osobiście do Biura Klubu (Kontakt). Osoby, które studiowały na Uniwersytecie Warszawskim przed 2004 r. proszone są o zabranie ze sobą oryginału lub odpisu dyplomu.

Tak. W takim przypadku należy zgłosić taką prośbę telefonicznie, e-mailowo lub zgłosić się osobiście do Biura Klubu (Kontakt).

Karta Absolwenta UW

Należy wysłać mail do Biura Klubu na redakcka.ka@uw.edu.pl z informacją o chęci dalszego korzystania z przywilejów na Kartę Absolwenta UW, poinformować o dokonaniu opłaty za nową Kartę i potwierdzić pozostawienie obecnego zdjęcia lub chęć jego aktualizacji. Opłata za każdą kolejną Kartę jest stała i równa aktualnej opłacie za Kartę.

Dane do wpłat (obecnie 50 zł raz na 4 lata):

Uniwersytet Warszawski
Klub Absolwentów
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
74 1160 2202 0000 0003 3331 0872
tytuł wpłaty: Karta Absolwenta UW – imię, nazwisko absolwentki/a

Istnieje możliwość odpłatnego wydania nowej Karty na podstawie odpowiedniego pisemnego oświadczenia podpisanego przez absolwenta w przypadku:
– zagubienia lub kradzieży Karty,
– zmiany nazwiska posiadacza Karty (w tym przypadku konieczny jest zwrot Karty ze starym nazwiskiem),
– zniszczenia Karty (w tym przypadku należy zniszczoną Kartę zwrócić do Biura).

Opłata za wydanie nowej Karty jest równa aktualnej opłacie za pierwszą wydaną Kartę.

Istnieje możliwość odpłatnego wydania nowej Karty na podstawie odpowiedniego pisemnego oświadczenia podpisanego przez absolwenta w przypadku:
– zagubienia lub kradzieży Karty,
– zmiany nazwiska posiadacza Karty (w tym przypadku konieczny jest zwrot Karty ze starym nazwiskiem),
– zniszczenia Karty (w tym przypadku należy zniszczoną Kartę zwrócić do Biura).

Opłata za wydanie nowej Karty jest równa aktualnej opłacie za pierwszą Kartę.

Istnieje możliwość odpłatnego wydania nowej Karty na podstawie odpowiedniego pisemnego oświadczenia podpisanego przez absolwenta w przypadku:
– zagubienia lub kradzieży Karty,
– zmiany nazwiska posiadacza Karty (w tym przypadku konieczny jest zwrot Karty ze starym nazwiskiem),
– zniszczenia Karty (w tym przypadku należy zniszczoną Kartę zwrócić do Biura).

Opłata za wydanie nowej Karty jest równa aktualnej opłacie za pierwszą Kartę.

Istnieje możliwość odpłatnego wydania nowej Karty na podstawie odpowiedniego pisemnego oświadczenia podpisanego przez absolwenta w przypadku:
– zagubienia lub kradzieży Karty,
– zmiany nazwiska posiadacza Karty (w tym przypadku konieczny jest zwrot Karty ze starym nazwiskiem),
– zniszczenia Karty (w tym przypadku należy zniszczoną Kartę zwrócić do Biura).

Opłata za wydanie nowej Karty jest równa aktualnej opłacie za pierwszą Kartę.

W przypadku zakodowania na Karcie Absolwenta UW biletu ZTM i jej utraty lub uszkodzenia należy zgłosić się do Biura Klubu (Kontakt).

Postępowanie w sytuacji uszkodzenia karty, na której kodowane były bilety komunikacji miejskiej:

W sytuacji, gdy Karta Absolwenta UW zostanie uszkodzona w sposób, który uniemożliwi odczytanie innych danych zapisanych na elektronicznym układzie zgodnym ze standardem MIFARE, a zakodowane dane biletu komunikacji miejskiej pozostaną nieuszkodzone, należy udać się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM (POP ZTM) wraz z zaświadczeniem zawierającym nr MIFARE karty wydanym przez upoważnione komórki organizacyjne Uczelni, a także z wypełnionym wnioskiem o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (SWKM) i aktualnym zdjęciem.

Absolwent uprawniony jest do otrzymania SWKM z zakodowanym biletem komunikacji miejskiej o identycznym terminie ważności oraz identycznej wartości jakie zakodowane były na uszkodzonej Karcie.

W przypadku uszkodzenia innych danych zakodowanych na Karcie kontrakt miejski zostanie usunięty.

Wydanie pierwszej SWKM jest bezpłatne, natomiast za wydanie duplikatu Karty w przypadku jej zagubienia bądź kradzieży opłata dodatkowa jest zgodna z obowiązującą Taryfą przewozową. Opłaty dodatkowej nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych właściciela.

Do momentu otrzymania nowej Karty Absolwenta UW z Uczelni dokumentami uprawniającymi do przejazdu środkami komunikacji miejskiej będą: SWKM z przekodowanym kontraktem, którą absolwent otrzymał w jednym z POP ZTM.

W sytuacji, gdy absolwent otrzyma nową kartę może udać się do POP ZTM w celu przekodowania niewykorzystanej części biletu ze SWKM na kartę absolwenta.

W przypadku zakodowania na Karcie Absolwenta UW biletu ZTM i jej utraty lub uszkodzenia należy zgłosić się do Biura Klubu (Kontakt).

Postępowanie w sytuacji uszkodzenia karty, na której kodowane były bilety komunikacji miejskiej:

W sytuacji, gdy Karta Absolwenta UW zostanie uszkodzona w sposób, który uniemożliwi odczytanie innych danych zapisanych na elektronicznym układzie zgodnym ze standardem MIFARE, a zakodowane dane biletu komunikacji miejskiej pozostaną nieuszkodzone, należy udać się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM (POP ZTM) wraz z zaświadczeniem zawierającym nr MIFARE karty wydanym przez upoważnione komórki organizacyjne Uczelni, a także z wypełnionym wnioskiem o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (SWKM) i aktualnym zdjęciem.

Absolwent uprawniony jest do otrzymania SWKM z zakodowanym biletem komunikacji miejskiej o identycznym terminie ważności oraz identycznej wartości jakie zakodowane były na uszkodzonej Karcie.

W przypadku uszkodzenia innych danych zakodowanych na Karcie kontrakt miejski zostanie usunięty.

Wydanie pierwszej SWKM jest bezpłatne, natomiast za wydanie duplikatu Karty w przypadku jej zagubienia bądź kradzieży opłata dodatkowa jest zgodna z obowiązującą Taryfą przewozową. Opłaty dodatkowej nie pobiera się w przypadku zmiany danych osobowych właściciela.

Do momentu otrzymania nowej Karty Absolwenta UW z Uczelni dokumentami uprawniającymi do przejazdu środkami komunikacji miejskiej będą: SWKM z przekodowanym kontraktem, którą absolwent otrzymał w jednym z POP ZTM.

W sytuacji, gdy absolwent otrzyma nową kartę może udać się do POP ZTM w celu przekodowania niewykorzystanej części biletu ze SWKM na kartę absolwenta.

Dotychczas wydawane były dwa rodzaje kart dla absolwentów UW.

  1. Karty Absolwenta UW według wzoru bez zdjęcia z wydrukowaną datą są ważne do podanej na karcie daty ważności i nie podlegają wymianie. Po utracie ważności swojej karty absolwent, który chce nadal korzystać z przywilejów związanych z kartą powinien wnioskować o wystawienie nowej karty wysyłając wiadomość pod adresem e-mail: redakcja.ka@uw.edu.pl oraz wnieść opłatę w wysokości 50 zł na wskazane konto i dostarczyć aktualne zdjęcie typu legitymacyjnego.
  2. Karty Absolwenta UW według wzoru ze zdjęciem bez wydrukowanej daty ważności podlegają bezpłatnej wymianie w terminie do 12 miesięcy od daty jej wystawienia. 

UWAGA! Posiadanie nowej Karty Absolwenta UW nie wiąże się z dotychczasowym obowiązkiem wpłaty za możliwość wypożyczania książek w Bibliotece Uniwersyteckiej. Oczywiście wszystkie dobrowolne wpłaty darczyńców wspierające zasoby księgozbioru uniwersyteckiego są niezwykle cenne (zob. akcję KSIĄŻKA Z REKOMENDACJĄ).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: redakcja.ka@uw.edu.pl W wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru wydrukowanego na karcie.

Nie. Dopiero, gdy skończy się ważność karty do wypożyczalni BUW, należy zgłosić zapotrzebowanie na nową Kartę Absolwenta UW.

Karta Absolwenta UW jest równocześnie kartą do wypożyczalni i czytelni BUW, ale dopiero po aktywacji przez absolwenta. Kartę należy aktywować https://opac.buw.uw.edu.pl/aktywacja/ka/?action=welcome
W przypadku problemów należy zrobić to bezpośrednio w punkcie zapisów BUW.

Karta Absolwenta UW jest kartą do wypożyczalni i czytelni BUW, ale można z niej korzystać w bibliotekach, które korzystają ze wspólnego systemu bibliotecznego Virtua (zakładka: 
Biblioteki UW wypożyczające we wspólnym systemie):
https://www.buw.uw.edu.pl/biblioteki-uw/biblioteki-wydzialowe-uw/

System biblioteczny wymusza fizyczną obecność w BUW po 2 latach od rejestracji w celu potwierdzenia danych i ewentualnie odzyskania zaległych opłat za przetrzymane książki. Wystarczy pojawić się w punkcie zapisów BUW i odnowić konto na kolejne 2 lata.

Na razie nie ma takiej możliwości. Dla wszystkich członków Klubu Absolwentów UW przewidziany jest jednolity wzór karty. Gdy będzie możliwe zamawianie spersonalizowanych Kart Absolwenta UW, informacja o tym pojawi się w serwisie Klubu Absolwentów UW.

W takim przypadku należy zgłosić ten fakt do Biura Klubu, można zrobić to telefonicznie, e-mailowo lub osobiście (Kontakt).

Niestety, nie ma takiej możliwości. Opłata za kartę jest niewielka, symboliczna i wynosi 50 zł za 4 lata użytkowania karty.

Współpraca

Najpierw należy skontaktować się z Biurem Klubu w celu zweryfikowania kandydatury, można zrobić to telefonicznie, e-mailowo lub osobiście (Kontakt). Po przyjęciu kandydatury otrzymają Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania materiału tekstowego i zdjęciowego.

Najpierw należy skontaktować się z Biurem Klubu. Można zrobić to telefonicznie, e-mailowo lub osobiście (Kontakt). Po omówieniu i przyjęciu kandydatury otrzymają Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania materiału tekstowego i zdjęciowego.

Jest taka możliwość. Najpierw należy skontaktować się z Biurem Klubu. Można zrobić to telefonicznie, e-mailowo lub osobiście (Kontakt).

Jest taka możliwość. Najpierw należy skontaktować się z Biurem Klubu. Można zrobić to telefonicznie, e-mailowo lub osobiście (Kontakt). Publikacja Państwa zdjęć będzie wiązała się z wyrażeniem przez Państwa zgody na taką publikację.

Tak. Najpierw należy skontaktować się z Biurem Klubu. Można zrobić to telefonicznie, e-mailowo lub osobiście (Kontakt). Po omówieniu i zaakceptowaniu propozycji haseł otrzymają Państwo szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania artykułu hasłowego i materiału zdjęciowego.

Najpierw należy skontaktować się z Biurem Klubu. Można zrobić to telefonicznie, e-mailowo lub osobiście (Kontakt). Z każdym z Państwa będziemy indywidualnie omawiali zakres i formę współpracy.

Inne

Teksty i zdjęcia w serwisie Klubu Absolwentów UW są w pełnym zakresie chronione prawem autorskim. W przypadku potrzeby ich wykorzystania na innych polach eksploatacji należy zgłosić się do Biura Klubu. Można zrobić to telefonicznie, e-mailowo lub osobiście (Kontakt).

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?