Klub Absolwentów UWłączymy, inspirujemy i angażujemy

Zasady działalności
Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

I. Misja i cele

Misją Klubu Absolwentów UW jest budowanie i rozwijanie więzi między uczelnią a jej absolwentami. Działania Klubu Absolwentów UW mają charakter informacyjno-integracyjny i są przygotowane specjalnie dla absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. W szczególności do zadań Klubu Absolwentów UW (dalej: Klub) należy:
 1. kształtowanie bardzo dobrych relacji i współpracy absolwentów z całym środowiskiem akademickim UW,
 2. prowadzenie serwisu informacyjnego dla absolwentów o wydarzeniach na uczelni, osiągnięciach naukowych studentów, pracowników i absolwentów UW,
 3. informowanie o możliwości dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy na UW w ramach studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i wykładów,
 4. tworzenie możliwości dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, nawiązywania kontaktów biznesowych na stronie internetowej oraz podczas zjazdów i spotkań absolwentów,
 5. organizowanie programów stypendialnych i mentorskich dla studentów i absolwentów, kursów, szkoleń, projektów naukowo-badawczych, wystaw, pokazów, konkursów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, konferencji,
 6. prowadzenie działalności lobbingowej i fundraisingowej na rzecz UW,
 7. propagowanie wzorców osobowych, zachowań i inicjatyw wspomagających działania w zakresie budowy właściwego wizerunku UW oraz jego absolwentów,
 8. współpraca z organizacjami zrzeszającymi absolwentów UW w kraju i za granicą.

II. Organizacja

 1. Biuro Promocji UW (dalej: Biuro) prowadzi bazę danych członków Klubu, stronę internetową Klubu, odpowiada za organizację działalności Klubu i zapewnia przepływ informacji. W realizacji tych zadań Biuro współdziała z innymi jednostkami Uczelni.
 2. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne. Członkowie Klubu mogą w jego działalności uczestniczyć w stopniu przez siebie wybranym.
 3. Członkowie Klubu mogą wspierać działalność Uniwersytetu.
 4. Klub funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej, zwłaszcza jest otwarty na wszelkie inicjatywy oraz zapewnia swobodę przepływu informacji, różnorodność podejmowanych przedsięwzięć i spontaniczność działania.
 5. Program działania Klubu jest kształtowany z uwzględnieniem propozycji członków Klubu w drodze wymiany informacji i uwag.

III. Zasady członkostwa

 1. Klub jest otwarty dla wszystkich absolwentów studiów I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie uzupełniające lub jednolite magisterskie), III stopnia (doktoranckie) lub studiów podyplomowych UW. Warunkiem przynależności do Klubu jest wypełnienie Deklaracji Absolwenta UW.
 2. Zapisując się do Klubu absolwent wypełnia Deklarację Absolwenta UW i składa oświadczenia w przedmiocie wyrażenia bądź nie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych.
 3. Biuro po otrzymaniu Deklaracji Absolwenta UW dokonuje weryfikacji danych i wpisuje do elektronicznej bazy nową osobę jako pełnoprawnego członka Klubu, co oznacza, iż przysługują jej wszystkie prawa wynikające z członkostwa w Klubie.
 4. Dołączenie do Klubu wymaga wypełnienia wszystkich pól formularza w Deklaracji Absolwenta UW określonych jako obowiązkowe.
 5. W przypadku braku identyfikacji absolwenta w bazie danych uczelni zostanie on poproszony o okazanie pracownikowi Biura odpowiedniego dokumentu poświadczającego ukończenie studiów na UW.
 6. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w Deklaracji Absolwenta UW są nieprawdziwe, Biuro zastrzega sobie prawo do usunięcia z grona członków Klubu osoby, która przesłała informacje niezgodne z prawdą.
 7. Każdy członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Biurem pod adresem: redakcja.ka@uw.edu.pl.
 8. Dane teleadresowe członków Klubu znajdujące się w bazie są udostępniane wyłącznie członkom Klubu za zgodą osób, których dane dotyczą.
 9. Absolwent ma prawo do rezygnacji z członkostwa w Klubie w każdym czasie po uprzednim powiadomieniu o tym Biura drogą mailową, pocztową lub osobiście. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą skutecznego złożenia przez absolwenta oświadczenia o rezygnacji.
 10. Biuro zastrzega sobie prawo, a absolwent to prawo akceptuje, do wykluczenia danej osoby z grona członków Klubu, gdy narusza ona niniejsze Zasady lub prowadzi działania na niekorzyść Klubu, jego członków lub Uniwersytetu Warszawskiego.
 11. Decyzję w sprawie odmowy przyjęcia absolwenta do Klubu lub wykluczenia z Klubu wydaje kierownik Biura.
 12. Absolwentowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Rektora lub właściwego prorektora UW w terminie 14 dni od otrzymania decyzji z Biura.
 13. W momencie wystąpienia lub wykluczenia członka z Klubu danej osobie przestają przysługiwać przywileje członka Klubu, jest ona również zobowiązana do zwrócenia Karty Absolwenta UW w terminie do tygodnia od dnia rezygnacji lub wykluczenia z grona członków Klubu.

IV. Przywileje

 1. Członkowie Klubu mają prawo do skorzystania z następujących przywilejów:
  1. bezpłatnego newslettera,
  2. dostępu do wewnętrznego portalu USOSweb UW i utworzenia własnego Profilu Absolwenta (opcja dla osób, które kończyły studia po 2004 r.),
  3. możliwości aktywnego kształtowania działalności Klubu poprzez zgłaszanie swoich propozycji i projektów oraz ofert współpracy,
  4. bezpłatnego konta USOSweb i wi-fi eduRoam.
 2. Każdy członek Klubu ma prawo do uzyskania płatnej Karty Absolwenta UW, zwanej dalej Kartą, upoważniającej do skorzystania z przywilejów na UW oraz zniżek przy zakupie towarów i usług instytucji współpracujących zwanych Partnerami Klubu. Lista jest publikowana na stronie internetowej Klubu.
 3. Członkowie Klubu zainteresowani uzyskaniem Karty zamawiają ją przy rejestracji do Klubu lub w dowolnym innym momencie przez stronę internetową Klubu.
 4. Członkowie Klubu zainteresowani uzyskaniem Karty dokonują opłaty na wskazany rachunek bankowy. Wysokość opłaty jest aktualizowana na stronie internetowej Klubu i wynika z regulacji właściwych organów uczelni.
 5. Termin oczekiwania na Kartę wynosi do 10 dni roboczych od dostarczenia zdjęcia i wpływu opłaty za Kartę na rachunek bankowy.
 6. Karta odbierana jest osobiście przez absolwenta lub wysyłana pocztą na wskazany podczas zamówienia adres do korespondencji.
 7. Jednostką upoważnioną do wydawania Kart jest Biuro.
 8. Karta jest formą identyfikacji członków Klubu.
 9. Karta wydawana jest na okres 4 lat. Po tym czasie wydawana jest nowa Karta na wniosek absolwenta.
 10. Wizerunek Karty określa załącznik nr 1.
 11. Wszelkie zmiany wizerunku Karty będą ogłaszane na stronie internetowej Klubu.
 12. W przypadku: zagubienia lub kradzieży Karty, zmiany nazwiska posiadacza Karty, zniszczenia Karty jest możliwość wydania nowej Karty na wniosek absolwenta i po uiszczeniu opłaty. Opłata za wydanie nowej Karty jest równa aktualnej opłacie za Kartę.
 13. Status członka Klubu przysługuje każdemu, kto spełnił wymogi formalne bez względu na to, czy jest on lub nie jest posiadaczem Karty.
 14. Biuro przyznaje również status członka honorowego oraz wydaje bezterminową kartę honorową. Kandydatury osób, którym przyznaje się status członka honorowego i kartę honorową są rozpatrywane i akceptowane przez Zespół Rektorski. Kryterium przyznawania statusu członka honorowego nie stanowi ukończenie Uniwersytetu Warszawskiego. Członkom honorowym Klubu przysługują wszystkie przywileje przypisane członkom Klubu.

V. Warunki współpracy z instytucjami zewnętrznymi

 1. Uniwersytet Warszawski wybiera na Partnera Klubu instytucję godną zaufania wyróżniając ją w ten sposób spośród innych podmiotów funkcjonujących na rynku.
 2. Wyboru Partnera Klubu dokonują pracownicy Biura po uprzednim zapoznaniu się z działalnością instytucji i jej ofertą.
 3. Partner Klubu może wyróżnić członków Klubu spośród grona swoich klientów poprzez udzielanie specjalnego rabatu w opłatach za oferowane towary lub usługi.
 4. Informacje o Partnerze Klubu (adres instytucji, logo i adres strony internetowej) oraz ofercie skierowanej do członków Klubu znajdują się na stronie internetowej Klubu.
 5. Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy Partnerem Klubu a Uniwersytetem Warszawskim określa odrębna umowa zawarta pomiędzy tymi podmiotami.
 6. Istnieje możliwość podjęcia innych form współpracy (np. fundowanie nagród, specjalne oferty promocyjne) przez Partnerów Klubu oraz przez podmioty Partnerem Klubu nie będące.

VI. Ustalenia końcowe

 1. Niniejsze Zasady są ogłaszane poprzez umieszczenie na stronie internetowej Klubu. Są również do wglądu w siedzibie Klubu.
 2. Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Zasad.
 3. Zmiany będą udostępniane na stronie internetowej Klubu.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?