Klub Absolwentów UWjest nas coraz więcej

Wersja beta

Program „Absolwent – Mentorem”

Jeżeli jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, menadżerem lub specjalistą w swojej branży i chcesz dzielić się swoją wiedzą z innymi, zapraszamy do zgłoszenia swojej kandydatury do Klubu Mentora. Aby dołączyć do grona mentorów, należy zapoznać się z opisem na temat roli, potrzebnych kompetencji i doświadczenia mentora. Następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i wziąć udział w spotkaniu organizacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci wcześniejszej rozmowy zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@absolwent.uw.edu.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać „Klub Mentora”) lub pod numerem telefonu: (+48) 22 55 20 728.

Klub Mentora

Tworząc przy Klubie Absolwentów oraz Inkubatorze UW Klub Mentora chcielibyśmy skorzystać z potencjału intelektualnego i społecznego absolwentów największej uczelni w Polsce. Społeczność absolwentów tworzą tysiące twórczych i ambitnych przedstawicieli swoich środowisk, firm oraz instytucji, niejednokrotnie wpływających na otaczającą nas rzeczywistość.

Program mentoringowy realizowany przez Klub Absolwentów UW we współpracy z Inkubatorem UW skierowany jest do studentów i doktorantów (mentee), których celem jest rozwój osobisty i zawodowy dostosowany do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Główne cele programu to: przyspieszenie tempa rozwoju, polepszenie efektów działania i podniesienie jakości funkcjonowania mentee.

Absolwenci UW pełniący rolę mentorów, ekspertów dzielących się wiedzą i doświadczeniem, mają wspierać mentee w znajdowaniu nowych sposobów poszerzania kwalifikacji oraz wskazywać najnowsze trendy i kierunki rozwoju.

Spotkania mentorskie mają pomóc mentee w:

• rozbudzeniu motywacji rozwoju kariery i określeniu celów zawodowych

• zdobywaniu wiedzy dotyczącej nawiązywania kontaktów zawodowych

• określeniu swoich mocnych i słabych stron i otrzymaniu wskazówek dotyczących rozwoju kariery

• poznaniu punktu widzenia mentora, który osiągnął swoje cele zawodowe i skorzystaniu z jego doświadczenia w kontekście własnego rozwoju

• poszerzeniu wiedzy na temat rynku pracy oraz możliwych dróg rozwoju zawodowego

• stymulowaniu kreatywności oraz przedsiębiorczości

Kim są mentorzy?

Mentorzy to osoby posiadające doświadczenie zawodowe i biznesowe, którym chcą się podzielić z innymi. To osoby, które przeznaczają część swojego czasu na wspieranie rozwoju mentee, dzieląc się swoimi pomysłami, spostrzeżeniami i wiedzą.

Mentorzy to partnerzy, z którymi wspólnie tworzy się projekty, planuje działania i ocenia ich skuteczność. Posiadają oni wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin i ogólną wiedzę rozwojową, co pozwala w odpowiedni sposób budować relację mentoringową i dopasowywać sposób współpracy do indywidualnej sytuacji mentee.

Mentor wspiera realizację pomysłów i pomaga w osiągnięciu celów mentee na dwa sposoby:

• stymulując pytaniami proces definiowania celów, zasobów i strategii postępowania

• dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem

Głównymi narzędziami pracy mentora są: trafne zadawanie pytań, uważne słuchanie i wsparcie mentee w określaniu celów rozwojowych – po to, aby wzbogacać jego świadomość, wiedzę oraz tworzenie własnych strategii działania.

Dodatkową wartością w relacji mentora z mentee jest dzielenie się radą, sugestią i analizą. W tej części mentor omawia i ocenia warianty postępowania, doradza w zależności od specjalizacji w sprawach dotyczących różnych obszarów funkcjonowania firmy.

Istotą mentoringu jest to, aby na końcu mentee podejmował samodzielne decyzje, a mentor nie narzucał mu swoich rozwiązań.

Informacje dla mentee

Wszystkich studentów i doktorantów, którzy planują założyć własną firmę, zachęcamy do udziału w rekrutacji w projekcie mentorskim współorganizowanym przez Inkubator UW i Klub Absolwentów UW.

Co należy zrobić, aby zgłosić się do programu mentoringowego?

Aby zostać uczestnikiem programu, należy przejść przez dwuetapowy proces rekrutacyjny.

Etap I:

W pierwszym kroku należy zapoznać się z sylwetkami mentorów dostępnymi na stronie www.klubabsolwentow.uw.edu.pl. Następnie należy wypełnić aplikację oraz przesłać CV i list motywacyjny uzasadniający chęć udziału w programie. W formularzu należy wskazać maksymalnie 3 mentorów, przy czym wskazanie nie gwarantuje przypisania do wybranego mentora. Termin zgłoszeń kandydatów mija w dniu 31 października 2017 r.

Etap II:

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci będą dopasowywani do poszczególnych mentorów. W wybranych przypadkach kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kluczowe dla oceny poszczególnych kandydatów będzie uzasadnienie chęci udziału w programie mentorskim zawarte w liście motywacyjnym.

Dodatkowe kryteria oceny to między innymi wyniki w nauce, aktywność społeczna, zainteresowania, kreatywność w rozwiązywaniu zadań problemowych.

Etap dopasowywania studentów do mentorów zakończy się 30 listopada 2017 r.

Spotkania par Absolwent-Mentor / Student-Mentee zaplanowane są w terminie styczeń – czerwiec 2018 r.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

FreshMail.pl